Els socis

ELS SOCIS, drets i deures

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN PAU CASALS DEL BARRI DE LA SALUT (GRÀCIA)

Socis: drets i deures (extracte)

Son drets dels socis:
participar en les activitats i actes socials de l’Associació.
Utilitzar els espais propis de l’Associació.
Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, sota les normes establertes a l’efecte per la Junta directiva.
Ser elegit/da com a membre dels órgans de govern, sempre i quan s’acrediti una antiguitat ininterrompuda d’un any a l’Associació.

Son deures dels socis:
conèixer i acomplir els preceptes que marquen els estatuts i el present reglament, així com els acords adoptats pels órgans de govern de l’Associació.
Exercir les funcions que els siguin encomanades per la Junta Directiva per la bona marxa de l’associació, un cop acceptades.
Vetllar per la bona coservació del material i les infraestructures del local i si s’escau, col·laborar en la neteja i ordre després de cada activitat.
Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
Tenir més de 55 anys o tenir una pre-jubilació acreditada.