La Associació

Els socis

Drets i deures

Poden formar part de l’Associació. totes aquelles persones majors de 56 anys jubilades o pensionistes .
Assistir amb veu  a les Assemblees Generals i amb veu i vot els socis a partir de l’any de soci. Elegir i èsser elegits per als llocs de representació o exercir càrrecs directius. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació d’acord amb les normes legals i estatutàries. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin una millora en els objectius i funcionament de l’Associació. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació. estableixi o tingui en disposició. Consultar els llibres, Estatuts i Reglament Intern de l’Associació.
Son deures dels membres de la Associació. comprometres en els objectius de l’entitat, contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes fixades pels estatuts i aprovades en Assemblea. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de Govern de la Associació.

ASS. de Gent Gran “Pau Casals” barri de la Salut, Gràcia

L’Associació de Gent Gran “Pau Casals” Barri de La Salut, (Gràcia), és una entitat sense ànim de lucre, ubicada en el barri de Gràcia, que promou activitats per a la millora de la qualitat de vida de les persones grans.
L’associació va presentar la documentació a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya el 28 d’abril del 2002, i queda inscrita oficialment el 28 de juny del mateix any.
Com a Associació de Gent Gran, va quedar ubicada en el casal Cardener, una antiga escola del barri, comprada per l’ajuntament, remodelada totalment  i destinada a Casal de Barri, gràcies a les reivindicacions del veïnat i diverses entitats del barri i a l’acord final  amb l’ajuntament.
En la composició de la Junta Gestora han col·laborat l’ASS. de Veïns del c/ Argentona, l’ATTAC de Gràcia, l’ASS. de Dones Ciberdona, l’ASS. de Gent Gran “Pau Casals”, i l’ajuntament de Gràcia.
La inauguració del casal es va fer el dissabte 14 de setembre del 2002, a les 12 hores,  amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, i d’altres representants de l’ajuntament.
Actualment la junta gestora del casal la formen l’associació de Dones Ciberdona, l’Associació de Gent Gran “Pau Casals” , l’Agrupació Escolta Roland Phillips, incorporada recentment i ubicada també en el casal, i l’ajuntament de Gràcia.
L’Associació de Gent Gran “Pau Casals” té com a finalitat potenciar l’activitat cultural i social del barri, motivant els seus associats a participar en totes les activitats, lúdiques, culturals, populars etc…organitzades des el casal on estem ubicats.
Els òrgans directius son:
un/a president, un)a vice-president, un secretari, un tresorer i sis vocals. Tots ells son escollits o ratificats en assemblea general pels socis assistents.
L’exercici del càrrec és gratuït, i el mandat té una durada de quatre anys.
Associació Gent Gran “Pau Casals” Barri La Salut, c/ Cardener, 45, Gràcia.